Renditingimused

 • Rendileandja annab Rentnikule kasutada oma tööde teostamiseks tehniliselt korras ehitusmehhanismi koos juhiga, kes vastutab töötamisel objektil masina ekspluatatsiooni- ja ohutuseeskirjade täitmise eest oma töölõigu ulatuses.
 • Rentnik (Tellija) vastutab kaevetööde eeskirjade täitmise ja kinnipidamise eest.
 • Rentnik taotleb kaeveload ja tellib objektile vastavalt kaevetööde eeskirjades ettenähtud ametkondade esindajad ja vastutab tööde teostamist reguleerivate õigusaktide, s.h. riiklike ning teostavate tööde asukohajärgsete kohalike omavalitsusorganite õigusaktide nõudeid.
 • Rentnikul ei ole õigus sundida mehhanismi juhil teostama töid, mis ei ole kooskõlas kõikide õigusaktidega (k.a. kaablite tsoonis töötamine).
 • Rentnik vastutab töötamisel tänavatel ja teedel objekti ning tehnika tähistamise eest liiklusmärkidega ja piiretega vastavalt eeskirjadele.
 • Tellija kohustub täitma ja allkirjaga kinnitama Tellimuslehe selleks volitatud isiku poolt ning tasuma vastavalt allkirjastatud tellimuslehele koostatud arved tähtajaliselt.
 • Mehhanismi töötund algab tema välja sõitmisega baasist ja lõpeb tagasi jõudmisega baasi.
 • Tellija kannab kulutused, mis kaasnevad mehhanismide ja lisaseadmete transportimisel objektile.
 • Rendiaega arvestatakse 15 minutise täpsusega.
 • Tellija tasub nädalavahetustel, riiklikel pühadel ning õhtu- ja öötundidel töötatud aja eest 10% kallimat tunnihinda, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Tellija on kohustatud tagama tellitud mehhanismidele turvalisuse ja muude töökaitseseaduste täitmise.
 • Masinad, mis jäävad peale tööaega tellitud objektile tuleb Tellija poolt varustada valvega.Vastasel juhul transporditakse mehhanism baasi ja tellimuse maksumusele lisandub transporditasu.
 • Tellijal on kohustus toimetada mehhanismi operaator, masina jäämisel objektile, tööpäeva lõppedes baasi ja alguses objektile, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Kõik pretensioonid tellitud masina ning juhi töö kvaliteedi vms. kohta peavad olema koheselt esitatud ettevõtte esindajale. Hilisemad pretensioonid ei kuulu rahuldamisele.